ביום 1/6/2022 צוות משותף לאבות למען צדק והעמותה לשוויון בהורות ( יונדב שטרן ודניאל עמירם) קיים פגישת עבודה עם סגן שר החינוך.

ניכר שהמסרים נקלטו היטב, לפני מספר שבועות פורסם חוזר מנכ”ל משרד החינוך שמספרו תשפ”ג/6  העוסק בין היתר במדיניות משרד החינוך בכל הנוגע למשפחות להורים פרודים או גרושים.

חייבים לציןן לחיוב, מדוב בתיקוןמשמעותי והתאמת ההנחיות לבתי הספר ולמוסדות החינוך השונים למצב דה -פקטו.

חוזר מנכל המקורי – בהמשך הפרסום הנוכחי.

 • תקציר עיקרי הנושאים של הנושאים:
 • חובת השמירה על קשר עם שני ההורים
 • על מוסד החינוך לקיים ככל האפשר קשר ישיר עם שני ההורים בכל הנושאים הקשורים לתפקוד התלמיד במוסד החינוך אלא אם קיימת מניעה משפטית.
 • טרם פתיחת שנת הלימודים או מייד עם היוודע על פרדה או על גירושין במהלך שנת הלימודים, על הגננת או על מחנך הכיתה לזמן את שני ההורים כדי להסדיר את הקשר עימם ואת אופן העברת המידע לכל אחד מהם בכתב ובעל פה
 • ככלל יש ליידע את שני ההורים בדבר זכויותיהם לפי האמור בחוזר זה, בכל הקשור בקבלת מידע על ילדם במסגרת החינוכית, אלא אם קיימת מניעה משפטית. נוסף על כך על ההורים להמציא לידי מוסד החינוך החלטה שיפוטית הנוגעת לחינוך הילד הרלוונטית למוסד החינוך, וכן ליידע את מוסד החינוך בדבר הסכמות בכל הנוגע להתנהלות שוטפת שהיא רלוונטית למוסד החינוך.
 • מילוי טופס טרם פתיחת שנת הלימודים או מייד עם היוודע דבר הפרדה או הגירושין רצוי שההורים יעדכנו את היועץ או את המחנך או את הגננת בפרטים האלה כדי שהצוות החינוכי יוכל לתת מענה מיטבי לתלמיד:
 • ההסדרים הרלוונטיים למוסד החינוך הקיימים לטיפול בילד
 • החלטות שיפוטיות רלוונטיות למוסד החינוך, לרבות צווי
 • הרחקה.
 • דרכי ההתקשרות עם כל אחד מההורים, לרבות עדכון
 • הכתובות של שני ההורים במערכת המנב”ס בהתאם להנחיות.
 • אחריות ההורים ביחד או לחוד בענייני חינוך הנוגעים למוסד החינוך.
 • השתתפות ההורים באספות הורים ובפעילויות מוסד החינוך.
 • זימון שני ההורים למפגשי ועדות:
 • זימון למפגשים – על מוסד החינוך לזמן את שני ההורים יחד לאספות הורים, למפגשים, לישיבות ולימי הורים אלא אם אחד ההורים סירב או כתובתו אינה ידועה או שניתנה.
 • החלטה שיפוטית הקובעת אחרת. אם אין אפשרות לקיים את המפגשים יחד, יש לזמן את ההורים בנפרד.
 • זימון לוועדות – על מוסד החינוך לזמן את שני ההורים יחד לוועדות המתקיימות בעניינו של ילדם אלא אם אחד ההורים סירב או כתובתו אינה ידועה או שניתנה החלטה שיפוטית הקובעת אחרת.
 • הוצאת תלמיד בזמן הלימודים או בסוף יום הלימודים: ככלל, אין להוציא תלמיד קודם לסיום שעות הלימודים אלא במקרים חריגים בלבד. כל הורה רשאי לאסוף את ילדו בכל אחד מימות השבוע ללא תלות בחלוקת ימי השהות, אלא אם יש החלטה שיפוטית הקובעת במפורש כי נשללה אפוטרופסות של הורה או כי נאסר על הורה לקחת את ילדו ביום של ההורה האחר. כמו כן, כל הורה רשאי לקבוע מי מטעמו יכול לאסוף את התלמיד במקומו ולעדכן את מוסד החינוך בכך. כלומר לא נדרשת הסכמה של שני ההורים לעניין זה. ככל שאחד ההורים מתנגד לאיסוף על ידי גורם מסוים מטעם ההורה האחר, עליו לפנות לבית המשפט. דהיינו במקרה של מחלוקת יכריע בית המשפט.
 • המפגשים בין המחנך לתלמיד: במסגרת מפגשי ההיכרות או המפגשים האישיים השוטפים של המחנך עם התלמיד יש לאפשר לו להשמיע את עמדותיו, את רצונותיו, את צרכיו, את מחשבותיו ואת רגשותיו לגבי מעורבותו של מוסד החינוך בקשר לגירושין או לפרדה של הוריו, בהתאם לגיל ההתפתחותי של הקטין ולנכונותו לשתף פעולה. כמו כן יש ליידע אותו לגבי בקשות הוריו הנוגעות לקשר שלהם עם מוסד החינוך. במקרים חריגים אפשר להתייעץ עם הצוות הבין־מקצועי במוסד החינוך או עם הפיקוח הכולל ועם הפיקוח על הייעוץ במחוז.
 • ידוע מוסד החינוך בדבר החלטות שיפוטיות: מוסד החינוך אינו מקבל לידיו באופן ישיר החלטות שיפוטיות כגון צו הגנה, צו הרחקה וכדומה, וכן אין ביכולתו לבדוק את אמיתות ההחלטות. מכיוון שהדיונים בבית המשפט מתנהלים בדלתיים סגורות, הורים הרוצים לעדכן את מוסד החינוך על החלטות הנוגעות להתנהלות מול מוסד החינוך צריכים לעשות זאת ביוזמתם.
 • אם הובא לידיעת מוסד החינוך מידע כאמור, עליו לפעול בהתאם להנחיות, וכן מומלץ שמנהל מוסד החינוך יברר מול גורמי הרווחה את תקפות ההחלטות בעניין הילד הנוגעות לענייני חינוך.
 • צו הרחקה שמתקבל במוסד החינוך הנוגע לאחד מההורים: מוסד חינוך אשר קיבל לידיו צו הרחקה מאחד ההורים או מעובד סוציאלי לסדרי דין או מִגורם אחר במשרד החינוך יפעל בהתאם לאמור בצו.מנהל מוסד החינוך יבחן את תוכן הצו – כנגד מי הוצא, מה נקבע לעניין התלמיד, האם נאסר להעביר מידע (אם הצו אינו אוסר במפורש העברת מידע, ימשיך מוסד החינוך לעדכן את ההורה בכל הנוגע לתלמיד), הגבלות שנקבעו בצו וכולי. במידת הצורך יתייעץ מנהל מוסד החינוך עם היועץ המשפטי במחוז.
 • איסור העברת מידע: שני ההורים זכאים לקבל כל מידע, אלא אם כן ניתנה החלטה שיפוטית המורה אחרת. אין להעביר מידע מהורה להורה בנושאים שאינם נוגעים לתלמיד. נוסף על כך אין להעבירמידע או מסמכים הנוגעים לשיחות אישיות או התנהלות הורה עם הצוות החינוכי בעניין התלמיד להורה האחר אלא בהסכמה.
 • פנייה של עובד סוציאלי לסדרי דין: אם הייתה פנייה בכתב של עובד סוציאלי לסדרי דין (ראו הגדרת עובד סוציאלי לסדרי דין אל מוסד החינוך בעניינו של ילד שהוריו גרושים או פרודים או נמצאים בהליכים משפטיים לצורך עריכת תסקיר לפי צו של ערכאה משפטית, המוסד חייב לשתף פעולה עם העובד הסוציאלי לסדרי דין ולספק לו מידע על תפקוד התלמיד במוסד החינוך. עובד הוראה שקיבל בקשה בכתב, בצירוף תצלום תעודה מזהה של העובד הסוציאלי לסדרי דין, יפעל בעניין זה בשיתוף פעולה עם מנהל מוסד החינוך, עם הפסיכולוג או עם היועץ.
 • איסור יצירת מסמכים חדשים: על מוסד החינוך חל איסור ליצור מסמכים חדשים לפי בקשת הורים שישמשו בהליך פרדה או גירושין בנוגע לילדם.
 • הנחיות להתנהלות מוסד החינוך במצבים שלא התקבלה הסכמת שני ההורים.
 • כללי: יובהר כי על פי חוק הכשרות המשפטית “די בהסכמה של הורה אחד לפעולה של קטין, וחזקה כי ההורה האחר הסכים לה”. עם זאת, כאשר ההורים פרודים או גרושים, יהיה הכלל שיש לקבל את הסכמת שני ההורים. במקרים שבהם תישלל או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו על מוסד החינוך.
 • מצב שבו הורה אחד הסכים וההורה האחר לא הגיב: לאחר שמוסד החינוך ישלח מידע לשני ההורים, ואחד מההורים לא יגיב אף שניתן לו זמן סביר לעשות כן – חזקה עליו שהוא מסכים לעניין, בהתאם לסעיף 18(א) לחוק הכשרות המשפטית.
 • מצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה: במצב כזה על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין.
 • מקרה של אי־הסכמה: במקרה ששני ההורים לא הסכימו ביניהם, לרבות אי־הסכמה לעניין הפניית המחלוקת להכרעה שיפוטית, יפעל מוסד החינוך בהתאם לשיקול דעת כדלקמן:
 •  א. במקרה שמוסד החינוך יידע את שני ההורים בדבר הפעילות החינוכית, ההליך החינוכי או החלטה חינוכית קצרת טווח בעוד מועד (שלא יפחת משבועיים טרם הפעילות החינוכית) כגון השתתפות בטיולים, בהצגות ובמסיבות, ישיבות וכולי, ויתברר שיש מחלוקת ביניהם אשר התגלעה בסמיכות למועד קיום הפעילות החינוכית, יפעל הצוות הבין־מקצועי בהתאם לעיקרון של טובת הילד המעוגן באמנת האו”ם בדבר זכויות הילד שהובאה לעיל – די בהסכמת הורה אחד ואין צורך בהסכמת שניהם.
 •  ב. כאשר מדובר בהחלטות משמעותיות יותר ובעלות השלכה על הילד לטווח ארוך, כמו אבחון, קבלת טיפול רפואי, וכן במקרה של החלטה על שינוי מגמה וכדומה, יש לפעול בכל דרך לקבלת הסכמתם של שני ההורים או לחלופין לקבל החלטה של בית המשפט, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית ולכל דין אחר.
 • אי־מעורבות בסכסוך: על הצוות החינוכי להיות ממוקד בחינוכו של התלמיד ובדאגה לשלומו ולרווחתו במוסד החינוך, ועליו להימנע ממעורבות בסכסוך בין ההורים, אם קיים כזה.

 

לצפיה בחוזר המקורי לחץ כאן.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה