ניכור הורי -פורסם נוהל נשיאת בית המשפט העליון לטיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנות ילדים ולהבטחת קשר בין הורים לילדיהם.

צוות העמותה לומד את הנוהל, נפרסם בהמשך התייחסות פרטנית.

מצורף לעיונכם:

הודעה לעיתונות בדבר הוראות נוהל נשיאת בית המשפט.

https://www.gov.il/BlobFolder/news/spokemenmessage08102020/he/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8.pdf

נוהל נשיאת בית המשפט העליון לטיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים.

https://www.gov.il/BlobFolder/news/spokemenmessage08102020/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94%202-20.pdf

דוברות אבות למען צדק.