תחום מדיניות וחקיקה לשוויון זכויות לגברים

גילוי דעת משפטי

1575230132083

הקלטת דיונים

הקלטת דיונים בבית משפט למשפחה ובתי הדין – גילוי דעת משפטי.

בעקבות קבלת פניות רבות בשנת 2017 וחשיפת עוולות משמעותיות נגד אבות גרושים בדיונים שעיקרם ‘אפליה נגד גברים’, הוחלט לבדוק האם ניתן לאפשר הקלטת דיונים.

ביום 17 לאוגוסט 2017 פרסם עורך הדין ירון מידן לבקשת העמותה חוות דעת משפטית דרמטית.

מדובר בחוות דעת פורצת דרך – המתירה הקלטת דיונים ולא פרסומם.

1575230132083

התנגדות לוועדת שיפמן

מסקנות הוועדה , תמיכתם הכלכלית של ההורים בילדיהם חייבת להיעשות על בסיס שוויוני, לשון אחר: אסור שתהא על בסיס מגדרי כפי ההלכה הנוהגת היום בישראל.

וועדת שיפמן, הוציאה המלצה ליישום מסקנותייה, לפיה: יחס התמיכה הכלכלית ייעשה על פי יחס זמני השהות.המלצה זו משקללת ומכמתת השקעת ההורים בהסדרי הראייה והנוכחות בפועל ויישומם לתמיכתם הכלכלית.

אלא שלמעשה בהמלצה זו, גם  טמון שורש הבעייה ולמעשה הנצחת העיוות והאפלייה המגדרית ועימם הפגיעה בילדי ישראל, באבות תוך המשך השחתתה המוחלטת של מערכת המשפט.

מדיניות

1575230132083

חוק יסוד המשפחה

העמותה במסגרת תחום מדיניות וחקיקה תפעל לקדם את חוק יסוד זכויות המשפחה במסגרתו יעוגנו זכויות המשפחה, זכויות הורים, זכויות הילדים. מטרת החקיקה, לעצור את הפגיעה המתמשכת בזכויות אדם בסיסיות, רמיסת עקרונות יסוד של דמוקרטיה ושלטון חוק, הכחשת זכותם המסורתית הטבעית והחוקתית של הורים לגדל את ילדיהם ושל ילדים לגדול במשפחתם הטבעית, תופעת הניכור ההורי והאפליה המגדרית.

הצעת חוק ונייר העמדה נמצאים בתהליך הכנה.

1575230132083

כלכלת הילדים - מזונות.

עמותת אבות למען צדק מתכבדת להציג את המלצות הצוות היעוד לענין מזונות ילדים שהוביל ניב עמית.

משרד המשפטים פרסם קול קורא בנושא כלכלת הילדים – מזונות, צוות יעודי בהובלת ניב עמית גיבש מסמך מדיניות .

עקרונות: כלכלת הילדים לא יכולה להיות מנותקת מתפיסת השוויון הנהוגה, על כן נדרש לבחון את הסוגיה דרך תפיסת האיזון הכלכלי השלם של התא המשפחתי שהפך לשני תאים כלכליים.

לתפיסתנו: הילד נולד לזוג הורים ולשניהם חובה משותפת לכל סוגי הצרכים של הקטין. התניית תשלום המזונות הנהוגה כיום כתלות בימי שהות סותרת לחלוטין את החוק “ללא תלות בידי מי מוחזק הקטין” ומעודדת תלונות שווא וגירושין בעצימות גבוהה.

על פי החוק הקיים בישראל, אדם (גבר ואישה) חייבים לשאת בצרכיו של ילדיו הקטינים. הדין האישי לא פותר אישה מכלכלת ילדיה, גם המחמירים לא יכולים להתעלם מתיקון סעיף 3א משנת 1981 ( ראו הצהרת חבר הכנסת עקיבא נוף לעמותת אבות למען צדק).

1575230132083

מניעת אובדנות

עמותת אבות למען צדק מתכבדת להציג את המלצותיה להתמודדות עם תופעת האובדנות. ההמלצות שיפורטו בהמשך מתחברות לכדי דרך פעולה אינטגרטיבית שצפוייה להביא להפחתה משמעותית במקרי אובדנות. ההמלצות נסמכות על מחקר עדכני, תוך ביצוע התאמות לקהל היעד הישראלי. כפי שיובהר בהמשך, ההמלצות הינן ברות השגה ואף ניתנות להערכה

בשלושת העשורים האחרונים, מספר המתאבדים בישראל עומד על כ-400 נפשות בממוצע לשנה, כאשר %80 מהמתאבדים הינם גברים. לפי נתוני ה-OECD ,בשנת 2017 שיעור האובדנות בקרב גברים עמד על 8.8 לעומת 5.2 בקרב נשים. 190 מאלו שהתאבדו באותה שנה היו גברים בגילאי 25 – 64 .חשוב לציין כי קיימות ההערכות לפיהן מספר המתאבדים בפועל גבוה בכ-%25 בשל תת דיווח. התבוננות בנתוני האובדנות לאורך השנים מלמדת כי היתה ירידה בשיעור האובדנות בקרב נשים, בעוד שהמגמה אצל גברים נותרה בעינה. בדו”ח מבקר המדינה 7 ב’, (פורסם ב-2020.05.04 ,(אשר עוסק ביישום התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, נמתחה ביקורת על אופן הטיפול של משרדי הבריאות והרווחה בנושא. זאת ועוד העריך המבקר את העלות השנתית שנגרמת למשק הישראלי עקב אובדנות בין 2 ל-5.2 מיליארד ש”ח בשנה. בטרם נציג את המענה שלנו, נסקור בקצרה את המחקר שנעשה על אובדנות. מידע זה נחוץ על מנת להבין את התפיסה שלנו בקשר לאובדנות ואת דרך הפעולה שנגזרת ממנה.

ניירות עמדה
1575230132083
הוצל"פ הגבלת רישיון נהיגה

נייר עמדה זה עוסק בסמכות רשם ההוצאה לפועל להגביל את זכותו של החייב לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

סמכותו הבלתי מידתית של רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה. בתוך כך, נבקשכם לפעול לשינוי הסמכות האמורה המעוגנת בחוק ההוצאה לפועל, בצורה שתצמצם את הפגיעה בחייבים בכלל, ובאבות הגרושים החייבים בחוב פסוק, שנובע ממזונות המגיעים לפי פס”ד למזונות, בפרט. לשיטתנו, הענקת סמכות זו, מהווה פגיעה קשה בציבור רחב המונה כ-200 אלף איש, אשר מוטלות עליו ההגבלות המנויות לעיל. נראה להלן, כיצד סמכות זאת פוגעת קשות, ובצורה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה, בזכות החוקתית לכבוד המעוגנת בסעיפים 2 ו-4 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובזכות החוקתית לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד חופש העיסוק. 

 

נייר עמדה ביטול סמכות רשם הוצל"פ להתלות רשיון נהיגה
מעט מפרסומי העמותה לקידום השינוי

מעט מהפעילות שלנו

["https://father4justice.org/%d7%aa%d7%96%d7%9b%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%99%d7%a9/"]
1575230132083
סרבנות גט

הסבל שנגרם לאדם כאשר הצד השני מסרב לקיים פסק דין לגירושים וכובל אותו, הוא סבל גדול מנשוא הן לאישה והן לגבר. פחות ידועה העובדה שגברים מופלים לרעה בביצוע פסקי דין לגירושים על רקע חוקי, עוד לפני האפליה בפסיקה.

 

1575230132083
הוצל"פ הגבלת רישיון נהיגה

נייר עמדה זה עוסק בסמכות רשם ההוצאה לפועל להגביל את זכותו של החייב לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

סמכותו הבלתי מידתית של רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה. בתוך כך, נבקשכם לפעול לשינוי הסמכות האמורה המעוגנת בחוק ההוצאה לפועל, בצורה שתצמצם את הפגיעה בחייבים בכלל, ובאבות הגרושים החייבים בחוב פסוק, שנובע ממזונות המגיעים לפי פס”ד למזונות, בפרט. לשיטתנו, הענקת סמכות זו, מהווה פגיעה קשה בציבור רחב המונה כ-200 אלף איש, אשר מוטלות עליו ההגבלות המנויות לעיל. נראה להלן, כיצד סמכות זאת פוגעת קשות, ובצורה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה, בזכות החוקתית לכבוד המעוגנת בסעיפים 2 ו-4 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובזכות החוקתית לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד חופש העיסוק. 

 

1575230132083
אלימות במשפחה

עשרות שנים ידוע באקדמיה בעולם, כי בנושא אלימות במשפחה קיימת סימטריה באלימות בין בני זוג, ובנוגע לאלימות כנגד ילדים, לפי כל המחקרים, נשים מסוכנות הרבה יותר לילדים.

משבר הקורונה יצר לגברים רבים סיטואציה משפחתית בלתי אפשרית, גברים רבים חוו אלימות מילולית, אלימות כלכלית, אלימות נפשית, אלימות מינית, ואלימות פיזית מבנות זוגם ולצערנו מרביתם חוששים להתלונן – העמותה הוצפה בפניות מגברים במצוקה ולצערנו לא יכולנו לסייע למרביתם.

 

1575230132083
פגיעה בחסרי ישע - החמרת ענישה.

בשנה האחרונה, נחשף הציבור, לאלימות בלתי נתפסת כלפי פעוטות וחסרי ישע. המשך האלימות כלפי
הילדים שלנו, הנו תוצר של אכיפה בררנית, כלפי נשים הפוגעות בקטינים וענישה מגוחכת.
חייהם של אותם קטינים ופעוטות אשר נפגעו, משתנים ללא היכר. נפשם הרכה נפגעת, כאשר חלקם
יטופלו במהלך כל חייהם ואחרים ישאו את הטראומה הקשה. אליהם מצטרפים בני משפחותיהם, אשר
שמו מבטחם בגננות והסייעות שיטפלו באהבה וברכות ונתנו אמונם במערכת המשפט הישראלית
שתעניש את המתעללות בילדיהם.
בקשתנו מיום 20/8/16 מיושבי ראש הוועדה לקידום מעמד האישה והוועדה לשלום הילד, לקיים
דיון חירום משותף ולעסוק בפגיעה בילדינו ובאלימות כנגדם – נענתה בדממה, למרות זעקת
הפעוטות והוריהם.
סיפורה של המתעללת שולמית צרפתי, הידועה בכינויה “שולי”, ממחיש את כשלון מערכת אכיפת החוק
ובתי המשפט בטיפול באירועי פגיעה והתעללות בפעוטות

1575230132083
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה - פיקוח אלקטרוני.

על פי הצעת התיקון לחוק הפיקוח האלקטרוני, בית המשפט יוכל להורות על הצמדת איזוק אלקטרוני לאדם החשוד בעבירות אלימות במשפחה. על פי המוצע, האזיקונים האלקטרוניים ישמשו עבור מי שהוצא נגדו צו הגנה, על מנת לוודא כי הצו אינו מופר. דא עקא, שצווים מעין אלו, מוצאים כדבר שבשגרה בסכסוכי משפחה בעיקר כלפי גברים נורמטיביים, וזאת בניגוד מוחלט למחקרים בתחום המוכיחים כי אלימות במשפחה הנה סימטרית, ללא הבדל מגדרי – עובדה שמצביעה ככל הנראה על הטיה מגדרית בטיפול בתלונות

1575230132083

חזקת הגיל הרך, חזקה שירשנו מהבריטים, שם שלטה משך 100 שנים, חזקה שלמעשה מבוססת על החלפת הזכות הקניינית המוחלטת של האב בילדיו קודם לכן, בעיקרון שהפך בישראל ל’עיקרון על של טובת הילד’. החזקה הניחה הנחה מוטעית שטובת הילד אצל אימו בגילאים הצעירים.

ישראל המדינה היחידה בעולם המערבי בה החזקה עדיין שרירה וקיימת במדינות העולם, חזקת הגיל הרך בוטלה. הסיבות לכך רבות, ובין היתר ניתן למנות את:  אמנת האו”ם לזכויות הילד 1989 ,אמנת האו”ם בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות ,1966 ,סעיף 8 באמנה האירופית להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד. האמנות הבינלאומיות ברורות, לכל ילד זכות לקשר משמעותי עם שני הוריו, גבר ואישה שווים זה לזה גם במישור של דיני משפחה.

1575230132083
אלימות כלכלית

תיקון לחוק “אלימות במשפחה” על בסיס תובנות לכאורה מלימודי המגדר על הגבריות והאופן שבו זהות גברית מכוננת, חשיבות שליטה כלכלית כחלק מגבריות הגמונית ועל השימוש באלימות כמשאב לכינון הגבריות – הינה טירוף מוחלט וקידום הזיה שהציבור בישראל לא מעוניין בה.

התיקון לחוק המוצע מהווה סכנה אמיתית למוסד המשפחה בישראל, מהווה המשך ישיר לנסיון לפרק את התא המשפחתי, ועלול אף לגרום להעברת נכסים מהתא המשפחתי לבעלי ענין במערכת אכיפת החוק והרווחה בחסות “אפוטרופוס לדין” לקטינים וקשישים.

המשפט הישראלי, המחוקק ובתי המשפט נותנים כיום מענה נרחב לכל סוגיה בדיני המשפחה, כולל בסוגיות העולות, באמצעות, חוק יחסי ממון בין בני זוג, הזכאות לאיזון משאבים, הזכאות לנכסי קריירה, חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ועוד.

1575230132083
תלונות שווא

נייר העמדה נמצא בעריכה

1575230132083

נייר עמדה זה עוסק בתקצוב התכנית הלאומית למאבק באלימות במשפחה

עשרות שנים ידוע באקדמיה בעולם, כי בנושא אלימות במשפחה, בין בני זוג קיימת סימטריה באלימות, וכלפי ילדים, לפי כל המחקרים, נשים אלימות יותר.

אלימות במשפחה כוללת נשים אלימות, זאת מחלה חברתית רעה, שפוגעת בגברים וילדים ולא רק בנשים. כמו כן, ברצוננו להסב את תשומת הלב, לידיעות על תת הדיווח והחשש של גברים מפניה לעזרה, שמא יחוו התעללות נוספת מידי גורמי אכיפת החוק בבואם להגיש תלונה על אלימות בת הזוג – תופעה שנקראת ‘מעצר המתלונן’ קרי תלונת שווא.

ניירות עמדה: כנסת ישראל, הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. נייר העמדה הונח על שולחן הוועדה.

1575230132083

חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), תשנ”ה-1995.

427 סרבניות גט בין השנים 2012 ל-2017 כך עולה מנתוני הנהלת בתי הדין הרבניים (קישור), יותר ממחצית מ’סרבני הגט’ היו נשים, אשר סירבו לקבל גט ובכך פגעו בגברים.

חוק בתי הדין הרבניים חושף אפליה בוטה בחקיקה ובאכיפה נגד הגברים בישראל. אין חולק כי סרבנות מצד אישה הינו מעשה אלים לכל דבר ועניין, במיוחד על רקע האפליה המובנית באכיפה נגד מתלוננות שווא, בחיוב הגבר במזונות אישה, בהרחקת הגבר מביתו גם כאשר הגבר הוא הקורבן ונפגע מסרבנות האישה לקבל גט.

1575230132083

חוק גיל פרישה, תשס”ד-2004

שנים רבות ידוע, כי המשך אפליית הגברים בגיל הפרישה לפנסיה יוצר גרעון אקטוארי חמור בקרנות הפנסיה הוותיקות אשר עלול להביא לקריסתם. בינתיים את הגירעון מממנים כ-250,000 גימלאים בקיצוץ תשלומי הפנסיה החודשית שלהם. האמת צריכה להאמר, מחיר אפליית הגברים בא לידי ביטוי בגרעון אקטוארי שנתי בסך של 200 מיליון ₪ בשנה.

ארגוני נשים שהתנגדו במשך שנים לביטול אפליית הגברים בגיל הפרישה לפנסיה הוליכו שולל את הנשים. תוחלת החיים של נשים ארוכה יותר, במקביל הן פורשות מוקדם יותר משוק העבודה, נוסיף לכך את שנות הפריון וחופשת הלידה המקטינה את יכולת צבירת הכספים, כך יוצא שבפועל נשים אמורות להסתדר יותר שנים מגברים עם קצבת הפרישה שלהן, אך הן יוצאות לפנסיה עם פחות שנות צבירה ועם פנסיה עלובה, תוצר של שנאת גברים.

ניירות עמדה: כנסת ישראל, הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. נייר העמדה הונח על שולחן הוועדה.