27/10/2008, מטפלת ממעון ויצ”ו בירושלים. לאה עזו עמדי הורשעה בעבירות הבאות: תקיפת קטין על ידי אחראי, לפי סעיף 368ב(א) סיפא לחוק העונשין, התשל”ז-1977 (להלן: חוק העונשין) (מספר עבירות); ותקיפה, עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין.

נשפטה ל- מאסר של ששה חודשים שירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי למשך חמישה חודשים, למשך שלוש שנים. תפצה את כל אחת ממשפחות הקטינים ששמם נקוב בכתב האישום בסכום של 2,500 ₪.

תפ (י-ם) 2163/06   מדינת ישראל נ’ לאה עזו עמדי.

אבות למען צדק.