ביום שלישי 27/6/23 תקיים ועדת החוקה, חוק ומשפט, בנושא: הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס’ 10), התשפ”ג-2023 – קישור להצעת החוק.

חוק בתי הדין הרבניים חושף אפליה בוטה בחקיקה נגד הגברים בישראל. אין חולק כי סרבנות מצד אישה הינו מעשה אלים לכל דבר ועניין, במיוחד על רקע האפליה המובנית באכיפה נגד מתלוננות שווא, בחיוב הגבר במזונות אישה, בהרחקת הגבר מביתו גם כאשר הגבר הוא הקורבן ונפגע מסרבנות האישה לקבל גט.

הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה ביום 14/02/2017 דוח בעניין סרבנות גט, יותר ממחצית מתיקי סרבנות הגט היו של נשים.  מהנתונים עולה כי בתקופה האמורה , נמצאו 427 נשים שסירבו לגט לעומת 382 גברים, במקביל ברור שאין הלימה בין סרבנות נשים לסנקציות שנפסקו, לגברים הוצאו 69 פקודות מאסר לעומת אפס נגד נשים.

במאמר העוסק בגברים מסורבי גט – הצד השקוף של תופעת סרבנות הגט, מאמרו של עו”ד דוד ברלינר, מוצגים נתונים המעידים על העדר סעדים למצוקתו של גבר מסורב גט הכבול בנישואין.

זאת ועוד, אלא שבתי הדין אף “מעודדים” את המשך הסרבנות של האישה.הזכאות של אישה למזונות ומדור נמשכת עד הגירושין בלבד, דבר שמהווה תמריץ כלכלי לאישה- הסרבנית לסרב להתגרש. סירוב בתי הדין להטיל סנקציות על האישה-הסרבנית מחד, ומאידך הקביעה שהגבר-המסורב יצטרך להמשיך לשלם מזונות, לעיתים במשך עשרות שנים, מעודדת הלכה למעשה את האישה-הסרבנית להמשיך לעגן את הגבר.

בעוד בתי הדין מחייבים גברים מסורבי גט בתשלום מזונות אישה ומדור לסרבנית במקרה הפוך של סרבן גטמבית הדין הרבני רשאי להוציא כנגד סרבני גט צו הגבלה ולהטיל עליהם אחת או יותר מהסנקציות הבאות: פקודת מאסר נגד סרבן הגט ללא הגבלה, צוו עיכוב יציאה מהארץ,הגבלה על קבלת דרכון ישראלי או הארכת תוקפו, למעט לצורך חזרה לישראל,הגבלה על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה, הגבלה על האפשרות להתמנות, להיבחר או לשמש במשרה בשירות המדינה, הגבלה עלהאפשרות לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין (כדוגמת רואה חשבון, עורך דין, רופא ורוקח), הגבלה על האפשרות לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק (באמצעות קביעה כי סרבן הגט הוא לקוח מוגבל מיוחד), לעקל מקרקעין ומיטלטלין של הסרבן, להטיל עיקול על גמלה או קצבה שמקבל סרבן הגט.

בעידן בו הביטוי ‘שוויון מגדרי’ משמש כלי להטיה לרעת גברים, הגיעה העת ליתן בידי בתי הדין סמכויות שוות וזהות בסכסוכים משפחתיים ובין השאר להטיל הגבלות על נשים אלימות הכובלות את הגבר בזוגיות לכל הפחות בכלים המוגדרים בחוק.

כמו כן, החוק הקיים מפלה גברים בכך שעל מנת להפעיל סנקציה נגד גבר נדרש אישור נשיא בית הדין הגדול: “(ג) קבע בית דין רבני בפסק דין, שאשה תקבל גט מבעלה, והאשה לא קיימה את פסק הדין, רשאי בית הדין באישור נשיא בית הדין הרבני הגדול ובמטרה להביא לקיום פסק הדין, ליתן נגדה צו הגבלה.”

חוץ מזה אין הערות

ברוח השוויון הפורמלי, נכון לתקן את החוק ולחייב אישה סרבנית גט בתשלום “מזונות גבר” עד אשר תחדל מסרבנותה. לחייבה בתשלום מדור לבעלה ואת עלות כתובתה.

המלצתנו:

  • לתקן את סעיף (ג) קטן לחוק אשר קובע שכל הגבלה נגד אישה סרבנית גט מחייב קודם את אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול, כך שבית דין אזורי יוכל לקבוע סנקציות נגד אישה כפי שקיים בנוגע לגברים.
  • לקבוע בחוק תשלום מדור לאדם המסורב גט ללא תלות במינו.
  • להחיל סנקציה כלכלית מקבילה על נשים, שתקרא “מזונות גבר”, עד אשר תחדל מסרבנותה.
  • להגדיר סנקציה כלכלית מהותית שוות ערך “לכתובה” לטובת גבר מסורב.
  • להחיל פקודות מאסר ושאר הסנקציות המנויות בחוק ללא הבדל בין המינים.

לעיון בנייר העמדה של העמותה שהוגש לוועדה – לוחצים כאן .

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה