Girl is taking out money from wallet

מזונות גבר – נכון אין כאן טעות בכותרת – החוק הישראלי מכיר במזונות אישה וגם במזונות גבר, למרות שפסיקה ברוח זו אינה נפוצה .

כאשר אישה מסרבת לגט אישה לא משלמת “מזונות גבר” וכמובן אישה לא משלמת כתובה לגבר. גבר אשר מסורב גט לא זכאי להטבות בעוד מסורבת זכאית לכלל ההטבות הניתנות למשפחות חד הוריות.

חוקים אזרחיים מסויימים מורים לבית הדין הדתי לדון בנושאים מסויימים לפי הדין האזרחי.

למשל, חוק שווי זכויות האישה הוא כזה. בחוק יחסי ממון בין בני זוג יש סעיף מפורש המורה לבית הדין הדתי לדון לפי הדין האזרחי. בית הדין הדתי מחויב לחוקי היסוד של המדינה, אם מכוח החוק ואם מכוח הפסיקה.

התלבטנו רבות, בנוגע “למזונות גבר”, אכן לא מוזכר בחוק הביטוי, אלא שהתעמקות בחוק לתיקון דיני משפחה סעיף 2 מגלה לנו – שניתן לחייב אישה בתשלום מזונות גבר.

בהלכה אין הגדרה הנקראת “מזונות גבר” , אותם נדרשת לשלם אישה לגבר וכולם נאחזים “בדין האישי”. אלא שהחוק האזרחי לענין מזונות (אישה וילדים) מגדיר כך : חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959.

מזונות לבן זוג
2.    (א)  אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה.
           (ב)  אדם שאינו יהודי או מוסלמי או דרוזי או חבר אחת העדות הדתיות המפורטות בתוספת הראשונה לפקודת הירושה, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונות בן-זוגו, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה.
מה זה אומר?

אישה פטורה מחיובה במזונות על־פי הדין האישי (בהלכה האישה אינה חייבת במזונות בעלה) פטור זה אינו עומד לה לפי החוק האזרחי.

בעידן “השוויון המגדרי” הגיע העת לחייב נשים המסרבות לגט במזונות גבר.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה